Mediation and Conflict Counseling

Bemiddeling en Conflicthantering – Wat doen wij voor U?

Wij zoeken samen met U uit welke vorm van conflicthantering voor Uw probleem is aangewezen. Naast de rechtbank zijn er alternatieve vormen voor geschillenoplossing. Deze leiden vaak tot duurzamere en meer gedragen oplossingen met waardering voor álle betrokken partijen. Voorbeelden hiervan zijn arbitrage, dading, Kamer Minnelijke Schikking, Collaboratief onderhandelen, Integratief onderhandelen en bemiddeling. Voor de vormen van rechtbank, arbitrage, dading, Kamer Minnelijke Schikking, Collaboratief onderhandelen werken wij samen met externe partners. Wij bieden U de vormen van Bemiddeling én Integratief Onderhandelen aan.

Domeinen van bemiddeling waar wij U in begeleiden

High impact bemiddeling is vaak de aangewezen wijze om tot oplossingen te komen. Bemiddeling is gemiddeld een veel snellere en minder dure wijze om tot jullie gedragen oplossing te komen. Voorwaarde is dat alle partijen tot een oplossing wensen te komen. Bemiddeling wordt toegepast in een veelheid van geschillen gaande van echtscheidingen, bouwgeschillen, arbeidsconflicten tot commerciële geschillen. De bemiddelaar is een onafhankelijk, neutraal persoon die alle betrokken partijen gelijkwaardig behandelt. Het bemiddelingsproces is een vertrouwelijk proces met een overeenkomst tussen partijen die rechtsgeldig is. Hieronder vindt U ons aanbod.
Wat bieden wij aan
 • Korte wachttijden
 • Eén contactpersoon bemiddelaar
 • Gecentraliseerde kennis en netwerk van experten
 • Een vaste & correcte prijs voor het ganse traject
 • Dossier aanvaard door de familierechtbank
 • Afspraak bij u thuis of bij de bemiddelaar in de praktijk (ook ‘s avonds)
Voor toekomstige ex-partners die
 • Vastzitten in een conflict
 • Samen tot een oplossing wensen te komen
 • Informatie en advies zoeken
 • Een onafhankelijke en neutrale partij nodig hebben – de bemiddelaar
 • Een rechtszaak wensen te vermijden
 • Een ervaren klankbord zoeken
 • Een duurzaam akkoord nastreven
Contacteer ons Tel: +32 473 97 5001 Mail: info@peopleinteraction.be

Deal Mediation

Deal Mediation is een onderhandeling waarbij een onafhankelijke derde (de Deal Mediator) de onderhandeling en communicatie begeleidt en ondersteunt om de best mogelijke resultaten te verkrijgen. Het betreft partijen die van elkaar afhankelijk zijn om tot een oplossing te komen. De Deal Mediator is onafhankelijk en begeleidt alle betrokken partijen op transparante wijze. Met Deal Mediation worden de transactie kosten gereduceerd en de Deal Value geoptimaliseerd. Als deal mediator begeleid ik jullie in de onderhandeling. Dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Met een gedegen kennis van Uw situatie bereiden we samen de onderhandeling grondig voor. Vervolgens vangen we het onderhandelingsproces aan. Meer weten? Contacteer ons vandaag nog! Tel: +32 473 97 5001 of mail naar info@peopleinteraction.be

Onderhandelen

Onderhandelen is een gesprek in twee richtingen met als doel een overeenstemming te bereiken tussen partijen met gezamenlijke maar tegenstrijdige belangen. Het betreft partijen die van elkaar afhankelijk zijn om tot een oplossing te komen. We proberen om iets te bereiken wat we anders niet zouden kunnen bereiken. Als onderhandelaar begeleid ik jouw in de onderhandeling. Dit zowel inhoudelijk als procesmatig. Met een gedegen kennis van Uw situatie bereiden we samen de onderhandeling grondig voor. Vervolgens vangen we het onderhandelingsproces aan. Meer weten? Contacteer ons vandaag nog! Tel: +32 473 97 5001 of mail naar info@peopleinteraction.be

Preventie - Conflicten voorkomen

Preventie – Conflicten voorkomen Conflicten oplossen is een goede zaak. Voorkomen dat conflicten escaleren en de samenwerking verzuren is veel belangrijker. Binnen organisaties is het in veel gevallen vanzelfsprekend dat de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten bij de managers ligt. Dit veronderstelt dat managers in staat zijn conflicten te herkennen. Het gaat er ook van uit dat managers niet zelf een rol hebben in het conflict. Wij ondersteunen en implementeren samen met U en Uw organisatie bij het opzetten van een conflict voorkomend klimaat en organisatie. Hier zijn de punten waar wij U in begeleiden. Duidelijkheid en transparantie over conflictbegeleiding. Duidelijke richtlijnen omtrent hoe men wel of niet met elkaar omgaat op het gebied van samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan de stijl van leidinggeven. Welke stijl wordt ondersteund of gestimuleerd? Hoe zit het met collegialiteit? Welke aandacht is er voor (geaccepteerde) normen en waarden op de werkvloer? Integraal beleid Conflicthantering of ‘conflict coping’ binnen organisaties moet integraal onderdeel uitmaken van het organisatiebeleid. Het levert veel op wanneer binnen organisaties duurzaam met conflicten wordt omgegaan ofwel dat men conflictbestendiger wordt. Het bespaart in tijd, kosten, energie. De productiviteit verhoogt, er is meer werkplezier en het gevoel van (sociale) veiligheid neemt toe. Dit vraagt wel om een integrale en strategische aanpak. Integratie in de organisatie Sociale veiligheid op het werk betekent: de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in relatie tot het uitoefenen van arbeid. Vanuit de beleidsrichtlijnen wordt een doelgericht risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgemaakt. Conflict – Strategisch Strategisch conflictmanagement biedt een eenduidig beeld van hoe naar conflicten wordt gekeken (definitie), welk gedrag wenselijk is, welke conflictstijl gehanteerd kan worden in welke situatie, het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van conflictmanagement en ten slotte het ontwikkelen van teams. Conflict – Operationeel Het opstellen en registreren van conflictsituaties, bepalen van de oorzaken, definiëren en opvolging van implementatie van acties. Het beantwoorden van vragen van medewerkers in de organisatie. Snel antwoord krijgen is belangrijk en heeft een krachtige preventieve werking Conflict – Preventief Identificatie van de risicofactoren met bijhorend actie en implementatieplan. Dit in de domeinen van beleid, management, organisatie, operaties, ondersteuning en medewerkers. Conflict – Organisatorisch Het opzetten van een conflictmanagementsysteem met duidelijke procedures, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van conflictpreventie, conflicthantering en conflictoplossing. Het installeren van overlegorganen en een opvolging en meting van het resultaat met betrekking tot de effectiviteit van deze opzet. Conflict – Mens/Medewerker Acties die zorgen voor betrokkenheid en commitment van de gehele organisatie. Na het beleid de belangrijkste pijler in conflict preventie. Meer weten? Bekijk uw bedrijf door de bril van conflict preventie. Contacteer ons vandaag nog! Tel: +32 473 97 5001 of mail naar info@peopleinteraction.be

Een vechtscheiding vermijden en een goed contact met je ex-partner ná de scheiding. Een gedragen overeenkomst waar beide partijen gelijkwaardig behandeld worden.

Bouwgeschillen, commerciële geschillen. Conflicten in en tussen vennootschappen. Zorgen voor een gedragen overeenkomst met respect voor het imago van de betrokken partijen.

Alle soorten conflicten in organisaties gaande van verzuurde arbeidsrelaties tussen individuen, teams, afdelingen om zo tot een vernieuwde en duurzame oplossing en samenwerking te komen.
Bij sociale conflicten is de interventie van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar vaak gewenst om zwaar conflicterende situaties tot een oplossing mee te begeleiden.

Bemiddeling bij huurgeschillen, geschillen bij vastgoedtransacties of meningsverschillen onder mede-eigenaars van appartementsgebouwen. Om zo tot een vernieuwde en duurzame oplossing en samenwerking te komen.
Ingeval geschillen tussen buren kunnen zowel gemeentes enerzijds en de buren zelf anderzijds aanspraak maken op ons.

In het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, vormt bemiddeling een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.

Wanneer u van oordeel bent dat één van uw rechten als patiënt geschonden werd of indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten, kan U beroep doen op een bemiddelaar.
De bemiddelaar werkt met beide partijen samen om tot een voor beide partijen tevredenstellende oplossing te vinden.

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.