Bemiddeling.PI

Bemiddeling.PI

Passionate with people

Bemiddelen als visie

We weten allemaal hoe fragiel goeie communicatie is.  Een discussie wordt al snel een conflict en soms valt de communicatie stil en zitten we vast in een impasse.  Of het nu gaat om twee partners die niet meer samen verder willen, collega’s die niet meer door één deur kunnen, frustraties tussen buren, die contractonderhandeling die wel erg moeizaam verloopt, …. Het komt allemaal neer op hetzelfde: er kan niet meer constructief gepraat worden.

 

Een bemiddelaar kan dan soelaas bieden.  Bemiddeling is er immers op gericht om de communicatie tussen verschillende partijen terug op gang te brengen en dit onder begeleiding van een meerzijdig partijdige objectieve partij.  Meerzijdig partijdig omdat de bemiddelaar tracht rekening te houden met de belangen van elke betrokken partij. 

 

Het vrijwillige karakter van bemiddeling is  van cruciaal belang: partijen kiezen er immers zelf voor om hun conflicten op te lossen.  De oplossing wordt niet opgelegd, maar samen beslist.  Op die manier zijn er geen verliezers maar enkel oplossingen waar elke betrokken partij kan achterstaan.

Bemiddeling.PI

Je bevindt je op dit moment zelf in een conflictsituatie?  Je wil graag een oplossing maar het lukt niet om constructief in dialoog te gaan?  Via People Interaction kan je terecht bij erkende bemiddelaars om jou en de andere betrokken partijen te begeleiden naar een oplossing.  Hierbij vertrekken wij vanuit de drie grote pijlers binnen bemiddeling.

Familiale bemiddeling

Familiale bemiddeling houdt zich bezig met conflicten binnen de familiale context. 

Dit wil zeggen dat je bij onze Familiaal bemiddelaar terecht kan voor: Bemiddeling bij echtscheiding, ouderschapsbemiddeling, conflicten in het kader van erfenis, ...

 

 

 

Sociale bemiddeling

Sociale bemiddeling handelt over verschillende vormen van conflicten die voorkomen in/vanuit werk gerelateerde relaties. Deze conflicten kunnen zich voordoen op het niveau van het individu, teams en organisaties.

Dit soort conflicten veroorzaken zowel op menselijk als economisch vlak hoge kosten.

Voor een leidinggevende niet altijd makkelijk om om te gaan met deze conflicten op de werkvloer.

Bemiddeling in 
burgerlijke & handelszaken

Bemiddeling in burgerlijke & handelszaken beslaat het brede terrein van relaties van maatschappelijke en economische aard.

Onder burgerlijke conflicten vallen burenruzies, huurgeschillen, geschillen tussen mede-eigenaars,....  waar we onder conflicten binnen handelszaken eerder spreken over geschillen tussen klant-leverancier, problemen aannemer tijdens bouwproces, onenigheid tijdens overname, conflicten tussen aandeelhouders in een bedrijf,...

Veelgestelde vragen

Waarom bemiddeling?

Steeds meer zoekt men alternatieve manieren om met conflicten om te gaan in plaats van gerechtelijke afhandeling van geschillen.  Reden hiervoor is niet alleen een overbelasting van onze gerechtelijke instanties, maar vooral omdat deze instanties ook vaak geen rekening houden met al de verschillende aspecten van een conflict.

Bemiddeling bevordert directe communicatie en voorkomt dat een conflict verder escaleert.  De verlangens en behoeften van elke betrokken partij worden in kaart gebracht waardoor partijen zelf tot een beslissing komen, eerder dan dat een beslissing door een hogere instantie wordt opgelegd.

Bovendien is bemiddeling goedkoper en efficiënter dan een gerechtelijke procedure.

 

Biedt de bemiddelaar een oplossing voor de partijen?

De bemiddelaar is een neutrale "derde" die de belangen van alle betrokkenen bewaakt, die hen helpt onderhandelen om zelf tot een oplossing van het conflict te komen.  Het hoofddoel is het sluiten van een overeenkomst die het conflict oplost en een "win-win" bewerkstelligt voor alle partijen.

 

Hoe verloopt een bemiddeling?

Een bemiddelingsproces doorloopt drie grote fasen:

- Een voorbereidende fase: hier krijgen partijen de kans om hun verhaal te doen.

- De onderhandelingsfase: al de verschillende belangen worden naar boven gehaald; er worden opties opgesomd en mogelijke beslissingen worden op haalbaarheid en uitvoerbaarheid getoetst.

- Overeenkomst: de beslissing wordt concreet uitgewerkt en opgesteld in een formeel document.  

 

Hoe lang duurt een bemiddeling?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren: complexiteit van het conflict, duurtijd van het conflict, de persoonlijkheden van de betrokken partijen, de bekwaamheid van de bemiddelaar,....

Bij een eenvoudig conflict kan in sommige gevallen in een drie à viertal gesprekken al een overeenkomst tot stand komen.  

 

Nog meer vragen?  Contacteer ons via ons aanmeldingsformulier.

Natasha De Vinster

 

Na een boeiende introductie als Master of Science in de biochemische wetenschappen voerde ik wetenschappelijk onderzoek uit in de farmacologie.

Succesvolle resultaten worden bewerkstelligd door menselijke motivatie en prestatie. Dit bracht me tot een verdieping in de psychologie, met als resultaat een actieve uitoefening in de integratieve psychotherapie.

 

Natasha De Vinster is erkend bemiddelaar in

"Familiale zaken"

Walter Engelen

 

Ik behaalde de graad van Ing met grote onderscheiding en studeerde eveneens aan de Academie voor Integratieve Psychologie te Gent. Vervolledigd met cursussen aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven behaalde ik het diploma van Integratief Psychotherapeut.

 

Walter Engelen is bemiddelaar in

'burgerlijke & handelszaken" en "sociale zaken"