Opleiding - Slachtoffer - Dader Bemiddeling

Deze opleiding is modulair opgebouwd. Oorspronkelijk bedoeld als specialisatie bieden we het nu aan in permanente vorming voor de erkend bemiddelaar.  De modules kunnen afzonderlijk van elkaar worden bijgewoond.

Module 1 (1 dag = 8 uren)
Specifieke kenmerken van de bemiddeling tussen slachtoffer en dader

 • Welke accenten zijn er in de praktijk t.o.v. het ideale bemiddelingsproces
 • Rol van de bemiddelaar
 • Actoren bij aan slachtoffer dader bemiddeling
 • Openbare ministeries
 • Opvangmogelijkheden
 • Sociologische aspecten

Module 2: (2 dagen = 16 uren)
Bemiddelen vanuit trauma – Dader en slachtoffer persoonlijke en contextuele aspecten

Deze module betreft de specifieke psychologische aspecten om te bemiddelen met trauma.

 • Psychologische aspecten (individueel)
  • Dader slachtoffer vanuit hechting
  • Persoonlijkheid slachtoffer: persoonlijkheid, enz. – lijden, rouw;
  • Trauma en traumaverwerking
  • Rouwverwerking
  • Genogram – Sociogram
 • Psychologische dynamieken (context)
  • Inleiding tot de systeemtheorie
  • Invloed van gezinssituatie
  • Invloed van de opvoedingssituatie
  • Invloed vanuit het milieu
  • Factoren die leiden tot slachtoffer / dader gedrag
  • Intergenerationele aspecten
 • Bijzondere situaties verslavingsvormen, interculturele dimensie
  • Dader slachtoffer vanuit (pathologische) persoonlijkheidskenmerken
  • Verslaving
  • Geesteszieken/geïnterneerden
  • cirkel van het geweld, agressie, pesterijen, enz.;

Module 3: (1 dag = 8 uren) – In ontwikkeling
Minderjarigen: juridische aspecten
            Slachtoffers en daders

Module 4: (1 dag = 8 uren) – In ontwikkeling
Meerderjarigen: Juridische aspecten
            Slachtoffers en daders

Kostprijs Opleiding: 550€ (Btw incl.) per opleidingsdag

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

*Voorafbetaling van                        145,5 Euro
Komt in aanmerking voor KMO:     404,5 Euro
Waarvan zelf te betalen:                283,2 Euro
Belgische overheid subsidieert:     121,3 Euro

Eigen bijdrage is dus:                    428,7 Euro 

Leden van het People Interaction Nazorg ontvangen 10% korting!

Deze opleiding is geaccrediteerd voor een totaal van 40 punten (alle modules)

Elke opleidingsdag vertegenwoordigt 8 punten permanente vorming.

Communicatie van Cel Justitie.

In tegenstelling tot bemiddeling in de burgerrechtelijke context, voorziet het wettelijk kader inzake de dader -slachtofferbemiddeling niet in de erkenning van opleidingen.
People Interaction mag deze opleiding aanbieden aan de erkende diensten zonder een noodzakelijke erkenning / accreditatie. 

De wet voorziet dat bemiddeling tussen slachtoffer en dader wordt georganiseerd door diensten die hiertoe worden erkend door de Minister van Justitie, zie artikel 554, § 1 van het Wetboek van strafvordering:

“Artikel 554. § 1. Bemiddelaars maken deel uit van een dienst die bemiddeling aanbiedt en die door de Minister van Justitie is erkend. De erkenningscriteria worden door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit bepaald en hebben betrekking op de rechtspersoonlijkheid van de dienst, de activiteiten van de dienst, de multidisciplinaire samenstelling van de dienst en het verplicht zorgen voor een aangepaste vorming en een gespecialiseerde ondersteuning. De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit tevens de procedures voor de toekenning, schorsing en intrekking van de erkenning evenals de regeling van de financiering van deze diensten. …”.

Het koninklijk besluit dat dit regelt, betreft het koninklijk besluit van 26 januari 2006 tot bepaling van de erkenningscriteria van de bemiddelingsdiensten zoals bepaald door artikel 554, § 1, van het Wetboek van strafvordering.

De door de minister erkende organisaties in het kader van de wet van 22 juni 2005, zijn de volgende:

Het 10/20/70 Learning & Development model is onze werkwijze.

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
  Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 2. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 3. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Algemene Informatie & Locatie

Lesdata onder voorbehoud!

Deze opleiding is modulair opgebouwd. Oorspronkelijk bedoeld als specialisatie bieden we het nu aan in permanente vorming voor de erkend bemiddelaar.  De modules kunnen afzonderlijk van elkaar worden bijgewoond. De volgorde waarin de modules worden aangereikt  maken dat het een opeenvolgend geheel vormt. 

Deze opleiding is in aanmaak. De informatie op deze pagina kan dus wijzigen.

In tegenstelling tot bemiddeling in de burgerrechtelijke context, voorziet het wettelijk kader inzake de dader -slachtofferbemiddeling niet in de erkenning van opleidingen.
People Interaction mag deze opleiding aanbieden aan de erkende diensten zonder een noodzakelijke erkenning / accreditatie. 

Aanvang lessen 9:00 – Einde lessen maximum 18:00

Stel hier uw vraag